PROMONT s. r. o.
IČO 36 405 256, IČ-DPH SK-20 20 13 62 72
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli Sro, v zložke 13545/L

Bankové spojenie - Slovenská sporiteľna, a. s.
č. ú.:
0311647944/0900
IBAN
SK95 0900 0000 0003 1164 7944
SWIFT GIBASKBX

Bankové spojenie - ČSOB, a.s.
č. ú.: 4001664691/7500
IBAN SK34 7500 0000 0040 0166 4691
SWIFT CEKOSKBX

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sídlo a prevádzka spoločnosti

PROMONT s. r. o.
Krásno nad Kysucou 1961
023 02 Krásno nad Kysucou

promont@promontsro.sk

Pavol Masnica - konateľ
mobil: +421 905 465 586
masnica@promontsro.sk

Ing. Michal Šuraba - technicko - ekonomický úsek
mobil: +421 915 815 818
promont@promontsro.sk

Rastislav Kuric - riaditeľ
mobil: +421 905 176 238
kuric@promontsro.sk

Ing. Pavol Prištiak - európsky zvárací inžinier
mobil: +421 905 563 701
pristiak@promontsro.sk

Dušan Svitek - vedúci výroby
mobil: +421 905 488 086
svitek@promontsro.sk

Ing. Milan Kubík - vedúci projekčného oddelenia
mobil: +421 917 233 366
kubik@promontsro.sk

sekretariát
tel: +421 41 4386 365
fax: +421 41 4386 366